Geologisch Instituut 50 jaar

Amsterdam, April 1985

   Het tiende Lustrum van het Geologisch Instituut, dat in Mei 1984 werd gevierd, is een groot succes geworden. Vele reunisten en studenten waren op de viering aanwezig. Tijdens dit Lustrum werd een viertal voordrachten gehouden over de historie van ons Instituut. Destijds is besloten om deze voordrachten te bundelen en te sturen aan alle oud-studenten en oudpersoneelsleden. Het heeft helaas (te) lang geduurd om dit mooie voornemen
te realiseren. Dit was voornamelijk te wijten aan de vele werkzaamheden, die verband houden met de komende opheffing van het Instituut.
   Zoals U allen bekend zal zijn zal het Geologisch Instituut worden opgeheven en worden "gefuseerd" met het Instituut voor Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Met ingang van de cursus 1984-1985 konden géén nieuwe studenten geologie meer worden ingeschreven bij onze Universiteit. In de komende maanden zal een aantal van onze medewerkers officieel in dienst treden bij de VU. De definitieve sluiting van het Instituut wordt rond 1988 verwacht. Daarmee zal dan een vroegtijdig einde zijn gekomen aan een bloeiend instituut, zowel op het gebied van onderwijs
als onderzoek. Een trieste zaak, waarover tijdens het Lustrum veel en dikwijls heftig is gesproken! Wij hopen dat bijgaande voordrachten voor U een blijvende herinnering zullen zijn aan de vele prettige jaren die U op ons Instituut doorbracht.
   Tevens is een lijst van oud-studenten bijgevoegd. Deze is zo goed mogelijk bijgewerkt tot 1 Maart 1985. Wij zijn ons er echter van bewust dat er namen ontbreken en dat sommige adressen foutief zijn. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als U ons die namen en de correcte adressen zoudt kunnen doorgeven, zodat wij alsnog aan de betreffende personen een exemplaar kunnen sturen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Met behulp van deze lijst is het wellicht mogelijk om in de toekomst een volgende bijeenkomst te organiseren voor oud-studenten.